آلبوم من ◂ مراسم قدردانی توسط معاون قوه قضاییه
قدردانی وارائه لوح تقدیر در بازرسی . شعبه نمونه شوراها ی استان فارس