آلبوم من ◂ آیت ا... حاج شیخ عبداللطیف انصاری
آیت ا... حاج شیخ عبداللطیف انصاری والد معظم دامت برکاته و مرحوم آیت ا.. حاج سید عبدالعلی آیت الهی ره